Home Regulament

REGULAMENTUL “Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica”

(anexa la statutul S.R.A.I.T.)

 

Prezentul regulament stabileste modul de organizare, de administrare si de control al SRAIT.

ART.l. Societatea are un sediu central in Bucureşti, Splaiul Independentei, nr.313, Sector 6, Fcultatea de Automatica si Calculatoare si filiale in localitati din tara, unde exista colective cu mai mult de 10 specialisti care doresc sa se constituie in filiale. Acolo unde nu exista condiţii de constituire a unei filiale, membrii SRAIT vor opta pentru a activa fie in cadrul filialei celei mai apropiate, fie direct in SRAIT, cu sediul in Bucureşti.

ART.2. La cerere, filialele pot obţine personalitate juridica in condiţiile legilor in vigoare.

ART.3. Organul suprem de conducere a SRAIT este Adunarea Generala care se întruneşte anual. Modul de reprezentare in Adunarea Generala se va stabili in funcţie de numărul total de membri ai societatii, si anume:

-  pana la 200 membri                        - 1 la 4

-  intre 200 si 500 membri                  - 1 la 5 (10)

-  intre 500 si 1000 membri                 - 11a 10 (20)

-intre 1000 si 2000 membri                - 1 la 20 (40)

La Adunările Generale participa de drept Comitetul Director al SRAIT si preşedinţii (sau vicepreşedinţii filialelor).

Membrii colectivi vor fi reprezentaţi printr-un singur delaaat smiu drept di vot exprimat printr-un singur vot.

Membrii de onoare care participa la Adunarea

ART.4. Conducerea operativa a SRAIT Generala este asigurata de catre Comitetul Dire

-  preşedinte;

-  3 vicepreşedinţi;

-  secretarul general;

-  un contabil (eventual cu Vi norma).

-  6 pana la 10 membri.

Filialele au o conducere locala formala din:

-  preşedintele de filiala;

-  1 sau 2 vicepreşedinţi in funcţie de numărul membrilor din Filiala;

-1 secretar.

ARI'.5. In vederea atingerii obiectivelor SRAIT specificate in statut, se vor constitui comisii de lucru, si anume:

1. Comisia pentru relaţii internaţionale si manifestari stiintifice.

2.  Comisia pentru editare si publicare

3.  Comisia pentru probleme de invatamant.

4.  Comisia tehnico-economica.

5.  Comisia financiar-contabila.

In funcţie de specificul activitatilor pot fi constituite si alte comisii. Activitatea fiecărei comisii va fi coordonata de către un sef. In limita posibilităţilor fiecare filiala isi va desfasura activitatea dupa un plan aprobat de Adunarea Generala.

ART.6. Preşedinţii si vicepreşedinţii Societarii coordoneaza activitatea Comitetului Director si controleaza activitatea comisiilor de lucru ale SRAIT. Preşedintele Societatii si Secretarul General are drept de semnătură ia banca. La filialele cu personalitate juridica, acest drept il au preşedinţii de filiala. Preşedintele Comitetului Director va prezenta anual o informare in Adunarea Generala.

ART.7. Secretariatul Comitetului Director are urmatoarele atributii:

-  tine evidenta membrilor SRAIT;

-  asigura corespondenta;

-  se ocupa de înscrierea de noi membri;

ART.8. Fondurile SRAIT sunt formate prin:

-      taxele de inseriere si cotizatiile membrilor;

-      subvenţii;

-      donaţii;

-     vanzarea publicaţiilor societatii;

-      taxele de participare la manifestările

-      taxele percepute pentru cursurile d_

-      alte venituri realizare din acţiuni ale

Cotizaţia anuala de membru SRAIT se stabileşte in fiecare an, in Adunarea Generala si va fi plătită in doua etape (pana la 20 ianuarie si pana la 20 iulie ale anului in curs).

Membri cotizanti au dreptul la o reducere a costului abonamentului la una din publicaţiile SRAIT pentru care opteaza, cota reducerii fiind 40%. 80% din veniturile provenite din cotizatiile incasate de filiale vor fi depuse in contul SRAIT. iar cele provenite din alte activitati vor fi integral la dispoziţia filialelor.

ART.9. Comisia financiar-contabila are obligaţia de a efectua semestrial controlul modului de utilizare a fondurilor Societatii, de a raporta Comitetului Director orice nereguli. De asemenea, are obligaţia de a face propuneri privind formarea fondurilor si administrarea lor.

ART.10. Prezentul regulament poate fi modificat de Comitetul Director si aprobat de Adunarea Generala,

 
SRAIT; Universitatea Bacau Catedra EMSC